Stadgar

Föreningens stadgar är de grundläggande reglerna för föreningen. De bestämmer hur och när föreningen har årsmöte (där i sin tur medlemmarna bestämmer vad föreningen ska göra och väljer styrelse), hur föreningens styrelse ska se ut, och mycket mer.

Stadgar för Sverokföreningen Unionen

Antagna 1996
Ändrade 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 och 2018.

§1 Namn

§1.1 Föreningens namn är Unionen.

§2 Organisationsstruktur

§2.1 Föreningen är en ideell organisation.

§2.2 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§2.3 Föreningen har sitt säte i Stockholms stad.

§3 Syfte

§3.1 Föreningens syfte är att främst genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel med tonvikt på roll- och konfliktspel samt levande rollspel.

§3.2 I föreningens verksamhet förekommer ej spel om pengar.

§4 Verksamhetsår

§4.1 Verksamhetsåret för föreningen följer kalenderåret.

§5 Medlemmar

§5.1 Denna stadga skiljer på två typer av medlemskap: ordinarie medlem och stödmedlem. När stadgan enbart talar om medlemmar syftar det till båda dessa kategorier.

§5.2 Eventuella skillnader mellan de två typerna av medlemskap framgår i stadgan. Arrangemang i föreningens regi får göra skillnad på de två typerna av medlemskap, och medlemsförmåner kan variera med typ av medlemskap.

§5.3 Som ordinarie medlem antages intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar den av årsmötet fastställda ordinarie medlemsavgiften till föreningen.

§5.4 Som stödmedlem antages intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar den av årsmötet fastställda stödmedlemsavgiften till föreningen.

§5.5 En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen fram till nästa årsmöte då frågan om uteslutning skall tas upp.

§6 Medlemsavgift

§6.1 Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

§6.2 Medlemsavgift berättigar till medlemskap från betalningstillfälle fram till och med det nästföljande ordinarie årsmöte.

§7 Styrelsens organisation

§7.1 Styrelsen består av ordförande, kassör samt mellan en (1) till fem (5) övriga ledamöter.

§7.2 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade minst en vecka före styrelsemöte och minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande.

§7.3 Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en ny efterföljande styrelse.

§7.4 Om övrig ledamot avsäger sig sitt uppdrag, eller av annan anledning inte kan genomföra sitt åtagande kan styrelsen ersätta denne med lämplig ordinarie medlem i föreningen.

§7.5 Om ordförande eller kassör frivilligt avsäger sig sitt uppdrag, eller av annan anledning inte kan genomföra sitt åtagande måste någon av de på årsmötet valda ledamöterna anta uppdraget.

§8 Årsmötets val av styrelse

§8.1 Årsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse. Valbar är ordinarie medlem i föreningen.

§9 Styrelsens åligganden

§9.1 Styrelsen inleder sitt verksamhetsår med att utse två (2) firmatecknare som var för sig tecknar föreningens firma.

§9.2 Styrelsen kan fördela posterna vice ordförande och sekreterare mellan de övriga ledamöterna.

§9.3 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, föreningslokaler, för att beslut som tas på årsmötet genomförs samt för föreningens övriga verksamhet.

§10 Motioner och Övriga frågor

§10.1 För att motion skall medtagas i kallelsen till årsmöte ska denna inkomma till styrelsen i skriftlig form senast sex (6) veckor innan årsmöte.

§10.2 För att motionen skall medtagas i årsmöteshandlingarna skall denna inkomma till styrelsen senast två (2) veckor innan årsmöte.

§10.3 Förslag till årsmötet som inte inkommer till styrelsen i tid för att vara motion benämns Övrig fråga.

§11 Ordinarie årsmöte

§11.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§11.2 Årsmöte hålls årligen tidigast första januari och senast sista mars.

§11.3 Mötet är behörigt om skriftlig kallelse skickats till medlemmarna per post eller e-post minst två veckor i förväg.

§11.4 Dagordning.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ett årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av justerare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Ekonomisk berättelse för det gångna året
 9. Revisorernas berättelse för det gångna året
 10. Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
 11. Motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan
 13. Fastställande av budget
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor(er)
 16. Val av årets valberedare
 17. Fastställande av medlemsavgiften
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

§12.1 Om styrelsen, revisorerna, en tredjedel av föreningens ordinarie medlemmar eller ordinarie årsmöte kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§12.2 På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12.3 Tidpunkt för extra årsmöte måste infalla inom fyra veckor från det att kravet framförts till styrelsen.

§12.4 Extra årsmöte är behörigt om skriftlig kallelse skickats till medlemmarna per post eller e-post minst två (2) veckor i förväg.

§13 Närvaro- och yttrande- och yrkanderätt

§13.1 Alla medlemmar och revisorer äger närvarorätt på ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte.

§13.2 Styrelsen äger rätt att under behandling av känslig fråga på styrelsemöte besluta om lyckta dörrar. Styrelseledamöter och revisorer kan aldrig fråntas sin närvarorätt.

§13.3 Styrelsen kan på styrelsemöten välja att adjungera närvarande personer med yttranderätt. Årsmöte kan välja att adjungera på mötet närvarande personer med yttranderätt. §13.4 Såväl medlemmar som ickemedlemmar har rätt att lämna förslag och yrkanden på ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte.

§14 Rösträtt

§14.1 Betalande medlemmar äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöte äger endast styrelsemedlem rösträtt.

§15 Röstetal

§15.1 Alla frågor som behandlas på ordinarie årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

§15.2 Övriga frågor avgörs med två tredjedels majoritet.

§15.3 Varje person med rösträtt har en röst.

§15.4 Vid lika röstetal avgörs frågan genom mötesordförandes slag med tärning.

§16 Poströst

§16.1 Till årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte har alla röstberättigade medlemmar rätt att poströsta.

§16.2 För att vara giltig måste en poströst innehålla: namn, fråga, röst och underskrift.

§16.3 Poströster ska ha inkommit till styrelsen senast vid mötets början.

§16.4 Vid frågor som berörs av poströsten räknas poströsten som en (1) röstberättigad person.

§17 Revisorer

§17.1 Årsmötet utser en (1) till två (2) revisorer.

§17.2 Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse.

§17.3 Valbar är myndig person som inte är invald i föreningens styrelse.

§18 Valberedning

§18.1 Årsmötet kan utse en eller flera valberedare.

§18.2 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.

§18.3 Valbar är medlem i föreningen.

§19 Stadgeändring

§19.1 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten.

§19.2 För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedels majoritet.

§19.3 Ändringar av föreningens stadga om syfte (§3) och stadgeändring (§19) kräver likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten.

§20 Stadgetolkning

§20.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöte eller extra årsmöte, gäller mötets tolkning till dess klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller styrelsens tolkning till desss klargörande ändring införs.

§21 Upplösning

§21.1 Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet.

§21.2 Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem (5) medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

§21.3 Vid upplösning skall föreningens skulder betalas.

§21.4 Eventuella kvarvarande tillgångar ska gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med föreningens syfte.